ధూళిపాళ సీతారామశాస్త్రి ఎవరు?

ధూళిపాళ సీతారామశాస్త్రి ఎవరు? నాటక రంగంలో రంగమార్తాండునిగా ఎన్నో పాత్రలకు జీవం పోశారు ధూళిపాళ సీతారామశాస్త్రి. 1962లో ఎన్టీ రామారావు భీష్మునిగా బి.ఎ. సుబ్బారావు రూపొందించిన ‘భీష్మ’

Read more