విరామం(Viramamam)

విరామం – బుద్ధి యజ్ఞమూర్తి ఒక్కో షిఫ్టులో మాకు రెండు అరగంట బ్రేకులుంటాయిపెడళ్లను తొక్కడం మేం ఆపగానే అంతంత భారీ యంత్రాలుగోలపెట్టడం ఆపి నిశ్శబ్దమవుతాయిమా చేతుల్లోనే అక్కడి

Read more